A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z zakresu zdrowia publicznego.

Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

2) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości

środowiskowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.


Do podstawowych zadań Powiatowej Stacji należą :

1) wykonywanie czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
9) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
10) prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
11) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
12) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
15) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
16) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
17) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
18) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
i przepisów wykonawczych.Opublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 29.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 460