A A A
SmodBIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 2, 63-100 Śrem.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Tomasza Bartkowiaka, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: kontakt@kancelariabartkowiak.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora w szczególności Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 246).
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
   -  dostępu do danych osobowych,
   - sprostowania danych osobowych,
   - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   - przenoszenia danych do innego administratora,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.Opublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 08.10.2019
Dokument oglądany razy: 687