A A A
SmodBIP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 15:30
oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 9:00
w budynku przy ul. Wiejskiej 2 (pokój nr 4A).
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny
ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem, pocztą elektroniczną psse.srem@pis.gov.pl jak również ustnie do protokołu w Sekretariacie Dyrektora PSSE
ul. Wiejskiej 2, pokój nr 4 w godzinach urzędowania 7:25 – 15:00.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z n/w uregulowaniami prawnymi:
- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm)

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r., Nr 5 poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Urszula Sitnicka
Publikacja dnia: 28.10.2020
Podpisał: Urszula Sitnicka
Dokument z dnia: 29.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 377